Regulamin

§ 1 Wstęp

    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania i funkcjonowania serwisu internetowego wesele.wedding znajdującego się pod adresem internetowym wesele.wedding. Postanowienia Regulaminu oraz wszelkich załączników i dodatków, będących jego integralnymi częściami wraz z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sposób wyłączny określają prawa i obowiązki Oferentów Serwisu, a także prawa, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności podmiotów posiadających prawa do prowadzenia i administrowania usługami udostępnianymi za pośrednictwem serwisu wesele.wedding Każdy potencjalny Oferent z chwilą rejestracji zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzednim wyrażeniu zgody i akceptacji wszystkich jego postanowień. Wszelkie spory powstałe pomiędzy serwisem wesele.wedding a Oferentami serwisu, jak i Odwiedzającymi, którzy nie dokonali procesu rejestracji w serwisie wesele.wedding, będą rozpatrywane przez właściwe rzeczowo sądy w Katowicach z zastosowaniem prawa polskiego.

§ 2 Definicje

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia mają następujące znaczenie:
Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami do niego, które wyraźnie się do niego odwołują. Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, tryb postępowania reklamacyjnego oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym:
- wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Administrator;
- zakaz dostarczania przez Odwiedzających i Oferentów treści o charakterze bezprawnym;
Regulamin jest udostępniony Odwiedzającym i Oferentom nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu wesele.wedding w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
Serwis wesele.wedding - serwis internetowy o tematyce ślubno-weselnej, znajdujący się pod adresem internetowym wesele.wedding, stanowiący platformę internetową, która składa się z szeregu elementów właściwych serwisom internetowym oraz kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Odwiedzających i Oferentów.
Administrator - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis
Odwiedzający – osoba przeglądająca zawartość portalu.
Baza Kont — zbiór danych i zdjęć przekazanych Administratorowi przez Oferentów, które są za ich zgodą gromadzone, przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym, na potrzeby świadczonych przez Administratora usług.
Oferent  – niewystępująca w charakterze konsumenta osoba: fizyczna, prawna, a także podmiot nie posiadający osobowości prawnej, która dodała w serwisie wesele.wedding ofertę wykonywanych przez siebie usług, towaru, wyrażając tym samym zgodę na udostępnienie tej oferty oraz jego danych osobowych i kontaktowych dla innych Oferentów serwisu oraz osób Odwiedzających witrynę, którzy nie dokonali procesu Rejestracji w serwisie wesele.wedding.
Ogłoszenie  – deklaracja Oferenta wykonywania określonej usługi lub towaru zgodnie z jej opisem w serwisie wesele.wedding. Ogłoszenie jest wyłącznie informacją handlową i nie stanowi oferty w myśl art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego. Miejsce w Internecie, gdzie publikowane (prezentowane) są na łamach Serwisu informacje, dane i inne elementy opisujące osobę (firmę) Oferenta, przekazane przez niego do Serwisu w sposób samodzielny i/lub dobrowolny; za pośrednictwem którego to miejsca inni Oferenci lub osoby korzystające z Internetu, a nie będące Oferentami, mogą zapoznać się z Profilem. Ogłoszenie zawiera m. in. nazwę wykonywanej usługi, dane kontaktowe, zdjęcia, tekstowy opis.
Opis Ogłoszenia – zawiera wszelkie informacje o Ogłoszeniu możliwe do wprowadzenia w serwisie wesele.wedding. Opis Ogłoszenia zawiera tekstowy opis. Opis może zawierać maksymalnie 5000 znaków.
Rejestracja – proces polegający na podaniu danych osobowych oraz kontaktowych za pomocą formularza na stronie serwisu wesele.wedding. Formularz wymaga odpowiedniego zaznaczenia danych w nim zawartych lub dokonania uzupełnień wskazanych miejsc. Rejestracja jest bezpłatna i/lub dobrowolna, jednak konieczna do założenia Konta przez Oferenta.  Po dokonaniu rejestracji na podany przez Oferenta adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Oferenta.
Login – adres mailowy Oferenta w Serwisie, który został podany przez niego na etapie zakładania (rejestracji) Konta w Serwisie.
Konto – dostępne dla danego Oferenta po zalogowaniu (podaniu Loginu i hasła) miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego Oferent wprowadza i zarządza danymi, opisami i innymi elementami związanymi z udziałem w Serwisie, a także może on w tym miejscu wykonywać działania i operacje związane z funkcjonowaniem w Serwisie (aktywowanie i deaktywowanie poszczególnych usług itp.).
Profil– zespół informacji, danych i innych elementów prezentujących i opisujących osobę lub firmę danego Oferenta, przekazywanych dobrowolnie i samodzielnie przez Oferenta do Serwisu, które udostępniane i prezentowane są na Stronie Oferenta w Serwisie.
Galeria zdjęć – zbiór fotografii Oferenta. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 15 zdjęć.
Video - zbiór filmów wideo Oferenta. W jednym ogłoszeniu można zamieszczać maksymalnie 12 filmów.
Dane kontaktowe – zbiór danych kontaktowych Oferenta, m. in. imię, nazwisko, adres siedziby firmy, telefon, linków do strony Oferenta.
Księga gości - opinie - wpisy w księdze gości pozwalające na zamieszczenie opinii osób, które skorzystały z usług Oferenta. W ten sposób firma Oferenta jest polecana przyszłym klientom.
Terminarz - informacja dotycząca zajętości terminów Oferenta.
Godziny otwarcia – informacja, w jakich godzinach i dniach otwarte jest biuro, salon, lokal, etc. Oferenta.
Cookies – niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Serwis i zapisywane po stronieOdwiedzającego lub Oferenta, które są wykorzystywane do przechowywania informacji o sesji Odwiedzającego lub Oferenta. Dane te nie ujawniają jednak żadnych informacji osobistych, a uzyskane informacje służą wyłącznie do opracowywania statystyk liczby odsłon stron i liczby różnych użytkowników odwiedzających  serwis wesele.wedding .

§ 3 Informacje podstawowe oraz techniczne warunki korzystania z Serwisu

1. Podstawowym przedmiotem Serwisu jest udostępnianie w sieci Internet systemu prezentacji i wymiany informacji o Oferentach, prowadzonego i utrzymywanego przez Administratora, w celu umożliwienia w ten sposób zapoznania się z ofertą handlową lub usługową prowadzonej przez Oferentów działalności gospodarczej lub zawodowej. Za pośrednictwem Serwisu świadczone są odpłatne i nieodpłatne usługi na  rzecz Oferentów związane z przedmiotem Serwisu.

2. Uczestnictwo w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne. Dane kontaktowe Oferenta będą widoczne bezpłatnie, przez okres 30 dni od momentu rejestracji. Po tym okresie w celu wyświetlania danych kontaktowych należy wykupić jeden z płatnych pakietów bądź skorzystać z bezpłatnej formy reklamy: Programu Partnerskiego. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.
3. Dodatkowe odpłatne usługi świadczone są tylko i wyłącznie na wyraźne zlecenie Oferenta po wniesieniu stosownej opłaty za dany pakiet zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Szczegółowy cennik jest udostępniony na stronie http://wesele.wedding/reklama/cennik/
4. Baza Kont podlega ochronie prawnej, a administratorem danych osobowych (w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych) zgromadzonych w Bazie Kont jest Administrator. Każdy Oferent ma prawo wglądu do swoich danych przetwarzanych przez powyższy  podmiot, prawo do poprawiania tych danych oraz do żądania zaniechania ich przetwarzania poprzez usunięcie ich z Bazy Kont.
5. W celu właściwego korzystania z Serwisu i utworzenia Konta należy posiadać:
a) aktywne połączenie z siecią Internet,
b) urządzenie pozwalające na łączenie się i korzystanie z sieci Internet,
c) przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
d) włączoną obsługę Java Script,
e) włączoną obsługę plików Cookies,
f) aktywny adres e-mail.

§ 4 Usunięcie lub zablokowanie: konta lub ogłoszenia

1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest na czas nieoznaczony.
2. Serwis wesele.wedding, poza przypadkami opisanymi w Regulaminie może także zablokować (stale lub czasowo) lub usunąć Konto Oferenta (wraz ze wszystkimi jego Ogłoszeniami),  jeśli ten:
a) podejmuje próbę destabilizacji działania serwisu wesele.wedding
b) wprowadza do serwisu ogłoszenia usług zabronione niniejszym Regulaminem lub obowiązującymi przepisami prawa;
c) działa na szkodę serwisu wesele.wedding lub innych Oferentów Serwisu;
d) jedno z ogłoszeń posiada bezpłatny pakiet i otrzymał pięć zapytań ofertowych drogą mailową;
e) nie uiścił stosownych opłat (zgodnych z Cennikiem) za reklamę płatną w Serwisie;
f)  w inny sposób łamie niniejszy Regulamin lub przepisy prawa.
3. Serwis wesele.wedding poza przypadkami opisanymi w Regulaminie, ma też prawo zablokować Ogłoszenie, jeśli w jej opisie znajdują się elementy zabronione przez Regulamin lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności:
a) przyczyniają się do łamania praw autorskich (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.),
b) zawierają wulgaryzmy (Art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.),
c) obrażają osoby publiczne lub inny sposób naruszają czyjeś dobra osobiste (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
d) obrażają inne narodowości, religie, rasy ludzkie (Art. 23 Kodeksu cywilnego oraz Art. 194 – 196 Kodeksu karnego),
e) propagują alkohol (Art. 2 (1) Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982r.),
f) propagują środki odurzające, narkotyki (Art.1 Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997r.),
g) zawierają informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby (Art. 23 Kodeksu cywilnego),
h) zawierają treści pornograficzne.
4. Odblokowanie ogłoszenia wcześniej zablokowanej może nastąpić po zmianie przez Oferenta jego treści w sposób uwzględniający przepisy prawa i zapisy Regulaminu lub po uiszczeniu zgodnej z Cennikiem opłaty za pakiet.
5. Zablokowanie Konta na stałe jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną ze skutkiem natychmiastowym i usunięciem Konta.
6. Ogłoszenia, które nie były aktualizowane od conajmniej 200 dni będą niewidoczne dla osób przeglądających portal.

§ 5 Obowiązki Oferenta

1. Oferent ponosi pełną odpowiedzialność prawną za umieszczone w serwisie Ogłoszenia, ich treści i wykonanie.
2. Oferent ma obowiązek rzetelnie i zgodnie z prawdą opisywać oferowane usługi i towary. Opis nie powinien wprowadzać w błąd Odwiedzających oraz powinien być zgodny z Regulaminem i obowiązującymi przepisami prawa.
3. Wymagane jest podawanie cen usług w serwisie wesele.wedding jako cen zawierających podatek VAT.
4. Przykładowa cena powinna odwierciedlać rzeczywisty cennik prezentowanej usługi lub produktu. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo usunięcia zawartości pola przykładowej ceny bez podania przyczyny.
5. Oferent zobowiązuje się do uaktualniania terminarza co najmniej raz na 90 dni.

§ 6 Reguły dotyczące Opisu ogłoszenia

1. Ogłoszenia zawarte w Serwisie wesele.wedding muszą być dokładnie opisane. Opis nie może zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd Odwiedzających. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie pełną odpowiedzialność ponosi Oferent.
2.Zabronione jest umieszczanie w Opisie ogłoszenia wszelkiego rodzaju reklam nnych, niż reklama własnych usług zawartych w Serwisie wesele.wedding.
3.Zabrania się umieszczania w Ogłoszeniu (zarówno w jego tytule jak i polach: imię, nazwisko, nazwa firmy, miejscowość,  w  opisie Ogłoszenia, zdjęciach, filmach)  adresów do stron www, adresów e-mail, numerów telefonów, numerów Gadu-Gadu, Skype oraz wszelkich innych danych kontaktowych do Oferenta.
4.Opis Ogłoszenia nie może zawierać słów kluczowych nie związanych z wykonywaną usługą, a mających wpływ na wyniki wyszukiwarek.
5.W nazwie Ogłoszenia zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron niż strona Oferenta.
6.W opisie Ogłoszenia zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
7.Nie można stosować elementów języka HTML służących do:
- wczytywania i osadzania innych stron,
- używania plików „cookie”,
- tworzenia formularzy.
8. Zabronione jest umieszczanie jakichkolwiek elementów naruszających integralność i wygląd stron Serwisu wesele.wedding, np. umieszczanie tzw. złośliwego kodu.
9. Ze względów bezpieczeństwa Administrator Serwisu nie udostępnia adresów email Oferentów w sposób jawny. Odwiedzający Serwis może się skontaktować z Oferentem poprzez wypełnienie przygotowanego formularza.
10. Podane przez Oferentów ceny nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu handlowego i nie mogą stanowić podstawy do reklamacji.

§ 7 Zakończenie współpracy z Serwisem wesele.wedding oraz procedura reklamacyjna

1.Zakończenie współpracy z Serwisem wesele.wedding może nastąpić na skutek:
- wypowiedzenia umowy przez Serwis wesele.wedding. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Serwis zostanie przesłane na podany w Koncie adres e-mail.
- naruszenia przez Oferenta postanowień niniejszego Regulaminu, przepisów prawa lub działania na szkodę Serwisu wesele.wedding albo innych Oferentów Serwisu.
 W takim przypadku nie jest możliwa ponowna Rejestracja takiego Oferenta w Serwisie. Ocena w tym zakresie należy do pracowników Serwisu.
2. Oferent w każdym czasie i  z ważnej przyczyny może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.  Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail: bok(małpa)wesele.wedding W oświadczeniu tym należy wskazać przyczynę wypowiedzenia umowy. Konto z Serwisu usuwa Administrator po otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i po upływie terminu wypowiedzenia, o ktorym mowa powyżej.
3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną może być rozwiązana każdym czasie w drodze porozumienia.
4. Oferent oraz Odwiedzający mają prawo składać reklamacje we wszystkich sprawach dotyczących świadczenia przez Serwis usług drogą elektroniczną.
5. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną mogą być składane poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: bok(małpa)wesele.wedding lub w formie pisemnej na podany wyżej adres Administratora.
6.Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające kontakt ze składającym reklamację (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji.
7.Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od ich otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez zgłaszającego reklamację adres e-mail lub w inny wskazany przez niego sposób.

§ 8 Rola i odpowiedzialność Serwisu wesele.wedding

1. Serwis wesele.wedding umożliwia zapoznanie się z ofertą handlową i/lub usługową Oferentów, nie jest jednak stroną zobowiązań powstałych w wyniku kontaktu (mail, telefon, GG, Skype) pomiędzy Oferentem i Odwiedzającymi, ani innymi osobami nawiązującymi stosunki zobowiązaniowe z Oferentem lub Odwiedzającymi.
2. Serwis wesele.wedding nie odpowiada w żaden sposób za skutki wykonania bądź niewykonania oferowanej przez Oferenta usługi lub za jakość towaru, jak również za wszelkie działania lub zaniechania Odwiedzających i Oferentów.
3. Serwis wesele.wedding, nie mając żadnej możliwości czuwania nad przebiegiem wykonania usługi lub sprzedaży towaru, nie odpowiada za działania Oferentów i Odwiedzających, w szczególności za jakość wykonania usługi lub jakość towaru oraz za wypłacalność stron.
4.Oferentom i Odwiedzającym Serwis wesele.wedding nie przysługują wobec Administratora żadne roszczenia z tytułu przerw w działaniu Serwisu.
5. Serwis wesele.wedding zastrzega sobie prawo do zmiany kategorii, do których Oferent przypisał swoją usługę lub towar.
6. Administrator Serwisu ma prawo edytować, usuwać: zdjęcia, linki do Video, dane kontaktowe, Przykładowe Ceny, Dane kontaktowe, Opis Ogłoszenia.
7. Administrator Serwisu może moderować treść ogłoszenia oraz zmienić kategorię, w której jest prezentowane.

§ 9 Uczestnictwo w Serwisie wesele.wedding

1.Procedura rejestracji i aktywacji Konta przebiega stopniowo za pośrednictwem skrzynki e-mail i stron Serwisu, do czego konieczne są również działania Oferenta opisane na każdym etapie procedury rejestracji.
2.Osoba, która nie dokona ostatecznej aktywacji Konta zakładanego podczas rejestracji zgodnie z jej procedurą, może zostać pozbawiona możliwości skutecznego założenia Konta, a co za tym idzie Profilu i Strony Oferenta o danym Loginie zarezerwowanym czasowo dla tej osoby w Serwisie, jeżeli ostateczna aktywacja Konta nie zostanie dokonana w okresie trzech dni od otrzymania wiadomości email z informacjami o kolejnych krokach niezbędnych do skutecznego założenia Konta.
3. Jedna osoba może mieć tylko jedno Konto w Serwisie. Niedozwolone jest cedowanie lub udostępnianie Konta innym osobom, bez wyraźnej mailowej lub pisemnej zgody Administratora.
4. Jedna osoba może dodać maksymalnie dziesięć Ogłoszeń w Serwisie.
5. Zabronione jest dodawanie więcej niż  jednego Ogłoszenia do tej samej kategorii oraz powielanie Ogłoszeń. Przez powielanie rozumie się zamieszczanie w Ogłoszeniach tej samej treści. W uzasadnionych przypadkach Administrator Serwisu może umożliwić dodanie ogłoszenia do tej samej kategorii, pod warunkiem, że nowo dodane ogłoszenie prezentuje inna usługę lub produkt. Administrator zastrzega sobie prawo do odmowy publikacji kolejnego ogłoszenia w tej samej kategorii bez podania przyczyny. Zabrania się dodawania jako strony www adresu url pochodzącego z innego serwisu ogłoszeniowego.
6. Profile użytkowników, którzy nie dodali ani jednego Ogłoszenia będą usuwane z Bazy Kont.
7. Poprzez zrealizowanie procedury rejestracji w Serwisie skutkującej założeniem Konta, Oferent zapewnia i oświadcza, iż:
a) zapoznał się i zaakceptował bez wyjątków treść Regulaminu;
b) wszelkie dane osobowe, fotografie i inne informacje składające się na Profil przekazuje do Serwisu w sposób dobrowolny oraz wyraża zgodę na upublicznienie Profilu przez Administratora, co oznacza, iż dostęp do tych danych będzie miał lub może mieć nieograniczony krąg Odwiedzających Internet;
c) oświadcza, iż do zamieszczonych przez niego w Serwisie Treści (m.in. zdjęć, nagrań filmowych (video), opisów tekstowych) przysługują mu prawa (w tym autorskie i pokrewne, ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku) jest uprawniony do ich publikowania w mediach, m. in. w Internecie oraz że wyraża zgodę na politykę Serwisu w zakresie ochrony praw autorskich i pokrewnych, o której mowa w § 10 Regulaminu;
d) wyraża zgodę na przetwarzanie teraz i w przyszłości przez Administratora Serwisu wszelkich przekazanych podczas rejestracji jak i późniejszej edycji Profilu lub w inny sposób, danych osobowych oraz wizerunku osobistego na przekazywanych do Serwisu fotografiach, w celach upublicznienia tych informacji i danych osobowych poprzez ich prezentację na łamach Serwisu. Zgoda powyższa obejmuje również zezwolenie udzielone Administratorowi na wykorzystywanie powyższych danych, informacji i wizerunku osobistego przez Administratora w celach marketingowych, informacyjnych, statystycznych oraz publikacji w takich mediach jak: Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna, lecz publikacja w mediach może odbywać się tylko w taki sposób, aby prezentowane informacje nie wskazywały na powiązania z imieniem i nazwiskiem lub sposobem bezpośredniego kontaktu z Oferentem (bez numeru telefonu, adresu email);
e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej od Administratora oraz jego partnerów.
8. Udostępniając zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo do Serwisu, Oferent oświadcza, iż:
a) posiada on uprawnienia lub zgody wymagane przepisami prawa do tego, aby zdjęcia, utwory muzyczne, filmy wideo mogły być udostępnione publicznie (opublikowane) na łamach Serwisu oraz w innych mediach, zgodnie ze zgodami udzielonymi przez Oferenta na podstawie innych postanowień Regulaminu i nie spowoduje to naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich;
b) wyraża zgodę na oznaczanie zdjęć przez Administratora (bez ich istotnej modyfikacji; procedura oznaczania jest zautomatyzowana systemowo - "tło wodne"). Szczegółowa polityka ochrony praw autorskich i pokrewnych została zawarta w § 10 Regulaminu.
9. Informacje przekazywane przez Oferenta do Serwisu podczas procedury rejestracji lub edycji Profilu, mogą być moderowane przez Administratora, co oznacza, iż Administrator może odmówić opublikowania ich na łamach Serwisu, a tym samym zablokować Konto lub Ogłoszenie, jeżeli podawane treści lub informacje będą niedozwolone ze względu na polskie lub międzynarodowe przepisy prawa, treść Regulaminu oraz dobre obyczaje lub moralność.
10. Powyższe dotyczy również załączanych fotografii, Administrator może odmówić publikacji fotografii, dokonując zablokowania Strony Oferenta, jeżeli zdjęcie będzie większe niż 500 kilobajtów, jeżeli zdjęcie będzie słabej jakości lub nie będzie spełniać warunków technicznych Serwisu (zbyt małe lub zbyt duże rozmiary fizyczne, nieobsługiwany format plików itp.).
11. Niezależnie od ilości przekazywanych do Serwisu fotografii - zdjęcie główne musi przedstawiać jak najaktualniejszy wizerunek osobisty Oferenta, czyli taki, który pozwala rozpoznać Oferenta w aktualnej czasowo rzeczywistości.
12. Pozycja Ogłoszenia zależy przede wszystkim od tego, jaki posiada ono pakiet. W pierwszej kolejności prezentowane są pakiety brylantowe (wstążka Super Oferta), potem złote (wstążka Polecane), srebrne (wstążka Wyróżnione), brązowe i podstawowe.
13. Ustalanie pozycji Ogłoszenia za pomocą punktów wyróżnień dotyczy tylko i wyłącznie pakietu, które posiada Ogłoszenie. Np. jeśli wyróżniamy pakiet złoty to pozycja jest ustalana wśród pakietów złotych.
14. Pozycja Ogłoszenia jest określana na moment, w którym konfigurowany jest pakiet. Pozycja Ogłoszenia może ulec zmianie w momencie, kiedy inni Oferenci dokonają zakupu punktów wyróżnień lub zakupią wyższy pakiet.
15. Na jednej stronie Serwisu znajduje się 15 ogłoszeń.
16. Podbicie pozycji Ogłoszenia, za pomocą punktów wyróżnień, jest ważne przez 90 dni.

§10 Polityka w zakresie praw autorskich i pokrewnych

1. Oferent przyjmuje do wiadomości i uznaje, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za własne Treści (m.in. fotografie, nagrania filmowe, video, tekstowy opis) oraz skutki ich zamieszczenia lub opublikowania w Serwisie.
2. Oferent zobowiązuje się, że Treści umieszczane przez niego w Serwisie nie będą zawierać żadnych materiałów będących przedmiotem praw majątkowych osób trzecich (w tym praw autorskich lub pokrewnych, ochrony prywatności i praw do kontroli wykorzystania wizerunku), chyba że Oferent posiada oficjalną licencję lub zgodę od prawowitego właściciela lub uprawnienie przysługujące z innego tytułu na zamieszczenie przedmiotowego materiału w Serwisie oraz na udzielenie Serwisowi licencji, o której mowa w ust. 5 poniżej.
3. W momencie powzięcia wiadomości o każdym potencjalnym naruszeniu praw majątkowych osób trzecich (np. wskutek zgłoszenia), Serwis poinformuje niezwłocznie Oferenta na adres mailowy podany przy rejestracji Konta o możliwym naruszenia praw i wezwie go do złożenia wyjaśnień. Oferent zobowiązuje udzielić Serwisowi stosownych wyjaśnień w terminie 24 godzin, licząc od momentu wysłania wiadomości przez Serwis. Brak wyjaśnień w tym terminie skutkować będzie usunięciem spornych Treści z Serwisu.
4. W razie potwierdzenia przez Oferenta naruszenia prawa majątkowych osób trzecich, sporne treści z Serwisu zostaną usunięte, zaś Administrator uprawniony jest do podjęcia decyzji o zablokowaniu ogłoszenia i/lub zablokowaniu stale/czasowo Konta Oferenta i/lub trwałego usunięcia Konta Oferenta. Usunięcie treści naruszających prawa majątkowego osób trzecich, a także zablokowanie ogłoszenia, zablokowanie Konta Oferenta lub jego usunięcie, następuje bez prawa do jakichkolwiek rekompensat/odszkodowania na rzecz Oferenta.
5. Przesyłając do Serwisu lub zamieszczając w jego witrynach jakiekolwiek Treści, Oferent udziela:
a) Administratorowi nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej, zbywalnej licencji (z prawem sublicencji) na korzystanie z Treści, zwielokrotnianie Treści, powielanie oraz utrwalanie takich Treści, ich rozpowszechnianie – w szczególności poprzez umieszczanie na oficjalnych kontach/profilach Serwisu prowadzonych na portalach społecznościowych, oznaczenie Treści „tłem wodnym”, ich wystawianie bądź wykonywanie w związku ze świadczeniem i prowadzeniem działalności przez Serwis, w tym m.in. do promowania i rozpowszechniania usług Serwisu w części lub niezależnie od formatu nośnika i sposobu przekazywania materiału;
b) każdemu użytkownikowi Serwisu - nieograniczonej terytorialnie, niewyłącznej, bezpłatnej licencji na dostęp do jego Treści za pośrednictwem Serwisu oraz portali społecznościowych, o których mowa w ppkt a oraz na korzystanie z takich Treści.
6. Powyższe licencje, o których mowa w ust. 5 powyżej, udzielane przez Oferenta w odniesieniu do Treści wygasają z chwilą, gdy Oferent usunie lub wykasuje je z Serwisu.
7. Oferent oświadcza, iż w przypadku skierowania do Serwisu jakichkolwiek roszczeń z tytułu naruszenia prawa osób trzecich w związku z umieszczeniem przez Oferenta Treści w Serwisie, zobowiązuje się on przystąpić do sporu oraz zwolnić Serwis z wszelkich powstałych w wyniku tych roszczeń zobowiązań, w tym pokryć wszelkie koszty związane z udziałem Zamawiającego w postępowaniu sądowym oraz ewentualnym postępowaniu egzekucyjnym, w tym koszty obsługi prawnej takich postępowań.

§ 11 Zastrzeżenia, zapewnienia i odpowiedzialność

1. Administrator nie odpowiada w żaden sposób w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Oferentów, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność fotografii, plików muzycznych oraz filmowych.
2. Administrator nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Oferentów - Administrator nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
3. Administrator jako właściciel i zarządca Serwisu dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Odwiedzających, Oferentów lub osób trzecich.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Oferentów i Odwiedzających.
5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za "kradzieże Kont" dokonywane przez osoby trzecie, a także za pobieranie zdjęć, plików muzycznych, plików filmowych, Porad Weselnych z Serwisu i umieszczanie ich w innych serwisach WWW lub wykorzystywanie w inny sposób przez osoby trzecie, gdyż Administrator nie ma możliwości zablokowania kopiowania fotografii z Serwisu.
6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
7. Administrator zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Oferentów i Odwiedzających do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
8. Zabronione jest bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie; kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści i zdjęć z serwisu Wesezklasa.pl, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
9. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonania cesji w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Oferentów.
10. Wszelkie uwagi, zapytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora pod adres email kontakt(at)wesele.wedding

§ 12 Opłaty

1. Oferent po założeniu ogłoszenia otrzymuje bezpłatnie na okres 7 dni .
2. Oferent może otrzymać bezpłatnie pakiet brązowy na okres 30 dni maksymalnie 3 razy, z zastrzeżeniem, że dla jednego ogłoszenia może otrzymać go tylko jeden raz.
3. Wszystkie pakiety, wyłączając pakiet podstawowy, są płatne. Szczegółowy cennik można znaleźć na stronie: http://www.wesele.wedding/reklama.html


§ 13 Reguły dodawania opinii

1. Serwis Wesele Wedding udostępnia Ogłoszeniodawcom system dodawania opinii, który służy do wymiany subiektywnych ocen o wykonaniu przez Ogłoszeniodawcę usługi; opinie te są dodawane w formie opisowej w skali od 1 do 5. Ogłoszeniodawca, który otrzymał opinię, może ją jednokrotnie uzupełnić o swoją odpowiedź.
2. Treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, są informacjami jawnymi, dostępnymi dla wszystkich odwiedzających Serwis Wesele Wedding. Unieważnione opinie, o których mowa w ust. 6 poniżej, widoczne są jako przekreślone.
3. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za treści umieszczane w opiniach i odpowiedziach.
4. Opinie i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej, powinny być zgodne z postanowieniami Regulaminu i nie mogą zawierać:
a. wulgaryzmów, treści obscenicznych, pornograficznych lub nawołujących do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
b. danych kontaktowych Użytkowników lub innych osób,
c. adresów stron internetowych lub treści o charakterze reklamowym.
5. Serwis Wesele Wedding nie ingeruje w treści opinii i odpowiedzi, o których mowa w ust. 1 powyżej; jednakże zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości ich wystawienia, edycji lub usunięcia w uzasadnionych przypadkach, gdy:
a. naruszają zasady określone w ust. 4 lub inne postanowienia Regulaminu,
b. zostały omyłkowo wystawione niewłaściwemu Ogłoszeniodawcy, jeśli ich treść jednoznacznie wskazuje na omyłkę,
c. ich treść  jednoznacznie wskazuje na pomyłkę co do typu opinii lub odpowiedzi,
d. mechanizmy weryfikacyjne wskazują na to, iż:
 - Ogłoszeniodawca wystawił opinię samodzielnie,
 - Ogłoszeniodawca wystawił opinię innemu Ogłoszeniodawcy,
 - Opiniodawca nie uczestniczył w imprezie, której ta opinia dotyczy,
e. treść opinii lub odpowiedzi zawiera znaki, które powodują, że staje się ona nieczytelna.
6. Dla danego produktu, który został dostarczony w konkretnym miejscu i czasie, lub danej usługi, która została zrealizowana w konkretnym miejscu i czasie, może być dodana tylko jedna opinia. Opinia taka może zostać dodana jedynie przez osobę, która zawarła z ogłoszeniodawcą umowę na dostawę tego produktu lub na realizację tej usługi. Opinie dodawane przez osoby, które nie pozostawały z ogłoszeniodawcami będącymi dostawcami produktu lub usługodawcami w stosunku prawnym wynikającym z zawartej umowy, zostaną usunięte przez Administratora.  
7. Ogłoszeniodawca ma możliwość unieważnienia wystawionych opinii oraz odpowiedzi, kontaktując się mailowo z Doradcą Serwisu Wesele Wedding. Opinie zostaną unieważnione po spełnieniu łącznie poniższych warunków:
a. wniosek o unieważnienie zostanie złożony przez jednego z Użytkowników w terminie co najmniej 30 dni od wystawienia opinii,
b. Opiniodawca odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 30 dni od jego otrzymania.
8. Po unieważnieniu opinii nie jest możliwe ponowne jej skomentowanie. Powyższa procedura unieważniania opinii może być wszczęta w stosunku do konkretnej wystawionej opinii tylko jeden raz.

§ 14 Zmiany Regulaminu

1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
2. Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach do tego przeznaczonych w Serwisie informacji o zmianach w Regulaminie, Oferent powinien niezwłocznie zapoznać się ze zmianami, gdyż zalogowanie do Serwisu po takim ogłoszeniu stanowi bezwarunkową akceptację nowej treści Regulaminu przez Oferenta.
3. W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Oferent powinien powstrzymać się od zalogowania do Serwisu i niezwłocznie powiadomić Administratora o takiej decyzji.
4. Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, pociągnie za sobą usunięcie Konta Oferenta.

Reklama